Veelgestelde verzekeringsvragen over corona: UPDATE 27/03/2020

update 27/03/2020

Na de uitbraak van het Coronavirus ontvangen wij heel wat vragen. Elk schadedossier is natuurlijk individueel te bekijken…maar in deze blog willen we enkele veel gestelde vragen toch graag beantwoorden. We zullen dit bericht regelmatig actualiseren en aanvullen.

 

1.   Arbeidsongevallen

1.1 Gratis uitbreiding telewerk

U voorziet een schriftelijk document (te bekomen via uw sociaal secretariaat) dat de werknemer toestaat om telewerk te verrichten, dit vermeld ook de plaats waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd., evenals het uurrooster.
Indien dit niet wordt vermeld, dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld.

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval op de arbeidsplaats moeten 4 elementen bewezen zijn:

 1. een arbeidsrelatie die onder toepassing van de AO-wet valt
 2. een ongeval
 3. een letsel
 4. het ongeval gebeurde tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Ook voor de ongevallen thuis gelden de vier hiervoor opgesomde voorwaarden. Vooral de 4e voorwaarde is van belang: het ongeval moet gebeurd zijn op het moment dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren is, en moet verband houden met de professionele risico’s van het werk of de arbeidsomgeving.

Zo heeft een thuiswerker bijvoorbeeld een arbeidsongeval wanneer hij:

 • tijdens het werk een verdieping lager naar de wc gaat en hierbij van de trap valt;
 • aan zijn bureau gaat zitten om te werken en hierbij van zijn bureaustoel schuift;
 • zich tijdens een pauze of de lunchpauze verbrandt aan heet water om koffie of thee te maken.

Daarentegen is een ongeval geen arbeidsongeval wanneer de thuiswerker:

 • van de trap valt op weg naar de voordeur om privépost in ontvangst te nemen;
 • zich bezeert bij het schoonmaken of het verzorgen van dieren.
 • op zijn dak klimt

Thuiswerkers zijn ook verzekerd wanneer ze tijdens hun lunchpauze zich verplaatsen om eten te gaan kopen of ergens te gaan eten. Bovendien verzekeren wij we ook wanneer ze zich verplaatsen om kinderen naar en van opvang of school te vervoeren.
De uitbreiding telwerk/thuiswerk wordt door alle verzekeraars toegestaan zonder dat een voorafgaande melding nodig is.

1.2  Gratis uitbreiding thuislevering

Veel bedrijven zullen in deze uitzonderlijke periode trachten hun bedrijfsverlies te beperken door producten aan huis te leveren.
Voor deze klanten kunnen we het contract arbeidsongevallen gratis laten uitbreiden met deze activiteit, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn.
Breng ons op de hoogte en we doen onmiddellijk het nodige!

 

1.3  Is er tussenkomst bij een arbeidsongeval voor activiteiten die werknemers nu uitvoeren om de normale werking van het bedrijf te waarborgen ?


Naast de gratis uitbreiding voor thuislevering kan de verzekeraar alle activiteiten verzekeren die werknemers uitvoeren om de normale werking van het bedrijf te waarborgen (bv. rekken aanvullen, thuisleveringen klaarmaken, schoonmaak) gedurende de periode dat de overheidsmaatregelen van kracht zijn. De tijdelijke wijziging van activiteiten is verzekerd zonder bij-premie, maar kan best voorafgaand aan ons gemeld worden
Breng ons op de hoogte en we doen onmiddellijk het nodige, zowel in AO als in BA!

1.4  Is er tussenkomst bij een arbeidsongeval in de periode van technische werkloosheid van een werknemer?

Als het personeel technisch werkloos is door het Coronavirus, zal de verzekeraar arbeidsongevallen verzekeren die het gevolg zijn van het occasioneel uitvoeren van taken in opdracht van de werkgever (bv. bederfbare goederen opruimen, vuilbakken buitenzetten, …).

1.5 Ziekte door Coronabesmetting  is geen arbeidsongeval

2. Auto – vloten

Als een voertuig niet kan worden gekeurd in komende weken, mag er wettelijk niet meer mee gereden worden. Gebeurt dat toch, wat wij ten strengste afraden, dan is dat op eigen risico.
Bij een schadegeval passen de meeste verzekeraars het in de minimumvoorwaarden voorziene verhaalsrecht bij het ontbreken van een geldig schouwingsbewijs, niet toe.
De Vlaamse Overheid kondigt voor auto’s met een verlopen keuringsbewijs een overgangsmaatregel aan die later wordt bekendgemaakt.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft na overleg met GOCA Vlaanderen bereikt dat de keuringsstations op woensdag 25 maart terug opengaan. Gezien de situatie en de achterstand zal dit enkel zijn voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Voor de andere categorieën (waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020) zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de crisismaatregelen.

3. ABR (Alle Bouwplaats Risico)

Stilleggen van werven: wij hebben bij alle verzekeraars waar we ABR polissen hebben lopen hun standpunten opgevraagd.
Sommige verzekeraars staan automatische verlenging toe (voor een gelimiteerde periode).
Bij andere verzekeraars moeten we geval per geval bekijken hoe we de verlenging van de werven het meest voordelig voor u in orde kunnen brengen.
Werven moeten in ieder geval verzekerd blijven tijdens het ‘stilleggen der werken’ ten gevolge (direct of indirect) van het coronavirus.
Het spreekt voor zich dat de verzekerde als goede huisvader de werf extra beveiligd achterlaat (omheining, extra stuttingen voor constructies in opbouw, …).

Wij zullen dit voor al onze cliënten opvolgen maar uiteraard mag u ons zelf ook al informeren indien u al een duidelijk zicht op uw werven hebt.

 

4. Allrisk Elektronica

Voor het informaticamateriaal tijdens het vervoer naar de woonplaats en gebruikt tijdens telewerk zijn de dekkingen van het verzekerd materiaal ( vast en/of draagbaar) voorzien in de verzekeringen, verworven tijdens het vervoer tussen de bedrijfsvestiging van de onderneming en de plaats waar de werknemer telewerk verricht en omgekeerd, alsook tijdens het telewerk zelf.

Wij hebben automatische toepassing van deze clausule gekregen bij alle verzekeraars waar wij polissen Al Risk Elektronica hebben lopen.

5. Gewaarborgd inkomen en omzetverzekering

Uw gewaarborgd inkomen/omzetverzekering ingeval van arbeidsongeschiktheid zorgen voor een vervangingsinkomen ingeval van ziekte en/of ongeval.
Indien u dus ziek wordt ingevolge Corona gelden de gewone regels, indien u na het verstrijken van de wachttermijn nog ziek bent, kan uw verzekering in een uitkering voorzien.
Let op: economisch verlies, het wegvallen van inkomen/omzet  doordat bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan, zonder dat je zelf ziek bent, is uiteraard niet gedekt.

 6. Hospitalisatie

uw hospitalisatie verzekering is van toepassing

7. omzetverlies ingevolge geannuleerde activiteiten, u dient uw restaurant te sluiten, uw hotel heeft geen boekingen,…

Hiervoor is geen verzekering voorhanden.
De enige bedrijfsschade die je kan verzekeren is de bedrijfsschade na brand of aanverwante gevaren.

Wel neemt de overheid verschillende maatregelen, wij verwijzen u door naar volgende websites:

 • Uw sociaal secretariaat

8. U wenst een  interne kinderopvang te organiseren binnen uw bedrijf, met vb. oudere kinderen, studenten als opvangdienst?

Neem contact met ons op, u dient te denken aan volgende verzekeringen: opstart BA Opvangouder of uitbreiding aan uw BA Uitbating polis.
Om een zuiver ongeval op de vloer nog te dekken, heb je ook nog een dekking ongevallen nodig. Dit moet ook nog expliciet nagekeken worden en eventueel toegevoegd.
Je dient zeker ook met jouw sociaal secretariaat contact opnemen om ook de oppas in regel te stellen met de arbeidswetgeving.

9. Bedrijfsverlies na schadegeval

Bedrijfsverlies na schadegeval speelt in op de economische en financiële gevolgen die een schadegeval voor een onderneming kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een brand waarbij een belangrijk deel van het machinepark van een bedrijf in vlammen opgaat, zware stormschade, blikseminslag,… De brandverzekering dekt dan de materiële schade en de waarborg Bedrijfsschade zorgt ervoor dat de continuïteit na dit soort schadegevallen door een financiële tegemoetkoming gegarandeerd wordt. Bedrijfsschade zonder dat er sprake is van een materiële schade is in principe niet gedekt. Een gangbare uitbreiding is dekking voor bedrijfsschade die het directe gevolg is van een onderbreking van de nutsvoorziening aan verzekerde (levering van gas, elektriciteit en/of water) maar met het vereiste dat er sprake is van een gedekte materiële schade bij het nutsbedrijf. Deze polissen zijn van het type ‘multirisk’, dwz opgesomde risico’s, een pandemie is niet opgenomen als gedekt risico